SAMENWERKING

Met diverse (collega-)instellingen wordt samengewerkt op het gebied van kennisontwikkeling, opleiding en onderzoek. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de
expertise van Esens door hogescholen en universiteiten, beroepsverenigingen, expertisecentra en bedrijven.

Om onze missie te realiseren is samenwerking voor Esens een sleutelwoord. Een goede samenwerking tussen professionals binnen en buiten Esens levert immers voordeel op voor de cliënt. Het voorkomt een fragmentarische aanpak, verbrokkeling van kennis en draagt daarom bij aan het effectief en efficiënt inzetten van zorgmiddelen.

samenwerkingSAMEN VERDER

Esens werkt dagelijks samen met verschillende ketenpartners zoals huisartsen en andere verwijzers. Met betrekking tot de behandeling van cliënten werken wij samen met instellingen in de eerste lijn en tweede lijn zoals IMW, Riagg’s en PAAZ en verschillende medisch-psychiatrische ziekenhuizen die tot de derde lijn worden gerekend. Esens onderhoudt goede relaties met patiënten- en belangenorganisaties.

Met diverse (collega-)instellingen wordt samengewerkt op het gebied van kennisontwikkeling, opleiding en onderzoek. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de expertise van Esens door hogescholen en universiteiten, beroepsverenigingen, expertisecentra en bedrijven.

Speciale aandacht is er voor samenwerkingsverbanden op het gebied van de problematiek rond jeugd en ouderen. Het nu veelal gefragmenteerde zorgaanbod ziet Esens op termijn graag onder één dak verzameld.

Intern krijgt de samenwerking vorm door goede onderlinge afstemming en een multidisciplinaire aanpak. Vooral de meer complexere psychische problematiek is gebaat bij beoordeling en/of behandeling vanuit verschillende invalshoeken.